Các ý kiến nhận xét và đánh giá về dịch vụ Mail tạm thời

Dịch vụ Mail tạm thời không phải chỉ là một dự án được thiết kế cho mục đích dùng một lần. Mail tạm thời có những kế hoạch đầy tham vọng nhằm tiếp tục cải thiện dịch vụ.

Chúng tôi phấn đấu vì ý tưởng đạt được sự hoàn hảo nhất có thể. Các gợi ý và ý kiến nhận xét của bạn rất hữu ích. Chúng tôi cân nhắc đến mọi thứ và triển khai những gợi ý hữu ích thành biện pháp thực hiện chuẩn hóa.

Bạn có yêu thích dịch vụ email ẩn danh của chúng tôi không? Bạn có thể gợi ý dịch vụ của chúng tôi cho những người dùng khác trong phần đánh giá. Nếu bạn có thể nghĩ ra cách để giúp chúng tôi đạt đến sự hoàn hảo thì ý kiến nhận xét của bạn sẽ cho phép chúng tôi nỗ lực phối hợp để làm cho dịch vụ trở nên tiện lợi hơn, thân thiện với người dùng hơn và đáp ứng các nhu cầu của những người dùng khác yêu cầu phải có địa chỉ email tạm thời

Chúng tôi trân trọng kính mời bạn giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ của mình. Chúng tôi cung cấp cho bạn email ẩn danh an toàn nhất và giao diện người dùng tiện lợi nhất.


Temp Email Address Firewall - The Spam Protection with Temporary Email

There are many different things that you should know about temp email address  to protect your inbox and general email privacy. Temp email address is one of the best tools you can easily use to protect your business and your privacy.  The temp email address protect your email data when receiving new

Disposable mail as a beginner marketer tool

Despite the rapid development of social media and targeted ads, email is the most effective tool to communicate with the potential customers. In fact, the task of the beginner web marketer consists of 3 small steps leading to a success:  the creation of a well-optimized website, the promotion of thi

Anonymous file transfer using disposable mail

Today, anonymous file transfer between users is the essential part of their personal data security system. Usually, users have to install additional complex software solutions to organize a virtual data channel for safe data transfer via emails. However, if you want to protect yourself from intruder

What is ransomware. The differences between ransomware and viruses and how to protect yourself from ransomware

As technology actively develops, intruders use ever more sophisticated methods of stealing our  money. We often get short messages to the mail or mobile device with links to some photos or programs that may "interest us", but, in fact, are viruses that get control over our mobile device or PC. Fo

Torrents, security and Temp Mail Service

Torrent trackers offer a plethora of software, films, series, games, music, to name but a few, and they are still operating despite extensive efforts to block them in many countries. Some torrent trackers flourish and bring generous income to their founders, from advertising and other sources, which